top of page

Traveling is a fascinating thing. Which part of a journey is the movement and what is your destination?

Isn’t it all part of being on the road?

"How much time did we spend elsewhere than at

the place where we were ." (Alain de Botton)

 

" Dreaminess fed by the noise and the view, whereby we appear to be out of our usual self and have access to thoughts and memories that may not present themselves so fast in more familiar conditions."(Alain de Botton)

It happens more often than we think that we take distance of the daily environment to reflect about that environment .

 

We all have felt a mental fuddle during a walk, a bicycle tour, a car or train journey .

A moment of daydreaming, staring, a short moment of deep thinking.

 

While being on the train I had an observation that gave me insight about that feeling.

After several hours of driving, I found that the sense of time disappeared in hours and minutes, and that the experience of time was more present in the flashing landscape, in opening and closing doors, in people coming in and out,

in the motion of the train itself.

In my opinion it has to be the dynamics and rhythm of travelling that provide that mental fuddle.

Wijzelf, zoals elk levend wezen, dragen ritmes met ons mee. Ritmes die altijd aanwezig zijn, maar waar we ons vaak niet bewust van zijn. Ik bedoel hiermee de ademhaling, het knipperen met de ogen,

de slikbeweging, je hartslag. De afwezigheid van deze ritmes zorgen voor een onnatuurlijke ervaring.

 

Ritmes die dagelijks aanwezig zijn in mijn eigen interieur zijn een klok, het tikken van de radiator, het geluid van de schommelstoel van mijn moeder. Vaak worden geluiden in een interieur als storend ervaren, maar deze geluiden zou ik niet kunnen missen.

 

Het belang van het ervaren van dynamiek staat primair in mijn ontwerp. Ik zag het als

een uitdaging om die dynamiek te gebruiken in het statische karakter van architectuur. Dit is één van de twee redenen waarom ik voor de inkomhal van Gent Sint-Pieters gekozen heb, waar treinreizigers de rol van het voorbijflitsende landschap spelen.  Het was voor mij ook belangrijk om de dagelijkse reiziger in mijn ontwerp te betrekken. Dit is de andere reden waarom ik voor deze site gekozen heb. 

I have deliberately chosen this place and form because in this place most of the people pass by in a hurry and the shape will minimally affect the flow.

Omdat de sfeer die ik wil creëren een groot contrast vormt met de omgeving was het belangrijk dat de overgang tussen beiden groot genoeg was. Daarom heb ik gekozen voor de lagen in de gang. Elke deur moet je openduwen en tussen glippen, wat dit gevoel moet versterken.Wanneer je enkele zintuigen blokkeert gaat de ervaring versterkt worden via de ongeblokkeerde zintuigen. Een ander belangrijk element werd het ervaren van je eigen lichaamsritme. Wanneer is men zich daar bewust van?

 

De ervaring van omgevingsritme en lichaamsritme moest uitgezuiverd worden zodat deze echt waarneembaar worden. Het is de bedoeling dat je op de houten planken gaat neerliggen. Door de opbouw van het volume voel je de trilling van de voorbijlopende massa. Het liggen is ook één van

de elementen die je bewust maken van je ademhaling.

Als je rechtstaand ademhaalt beweegt enkel je buik mee, maar als je ligt beweegt er een veel groter deel van je lichaam mee. De confrontatie tussen deze beweging en de trillingen van de voorbij lopende massa zou die bewustwording nog eens moeten versterken.

 

Starting point / Startpunt

Sketch of the insight a clockwork /

Schets van de binnenkant van een uurwerk

Paintdrops that shows the motion of a walk, ride, train (circle) - I sketched as much as I could during these ways of moving. /

Verfdruppels die de beweging van een wandeling, autorit, treinrit laten zien (cirkel) - Ik heb zo veel als ik kon geschetst

tijdens deze manieren van je voortbewegen.

Station of Ghent /

Station van Gent

Presentation /

Presentatie

source photos: internet

Reizen is een boeiend gegeven. 

Welk deel van een reis is het onderweg zijn en welk gedeelte is je bestemming?  Maakt het niet allemaal deel uit van het onderweg zijn?

"Hoeveel tijd hebben we ergens anders doorgebracht dan op de plek waar we waren." (Alain de Botton)

 

"Dromerigheid gevoed door het geluid en

het uitzicht, waarbij het lijkt alsof we uit ons gebruikelijke zelf treden en toegang hebben tot gedachten en herinneringen die zich in meer vertrouwde omstandigheden niet zo snel zouden aandienen." (Alain de Botton)

 

Afstand nemen van de dagelijkse omgeving om net over die omgeving te kunnen reflecteren doen we meer dan we denken.

 

Tijdens een wandeling, fietstocht, auto of treinreis hebben we allemaal wel eens een mentale roes ervaren. Een moment van dagdromen, staren, even diep nadenken.

 

Een observatie in de trein gaf mij inzicht in dat gevoel. Na enkele uren rijden stelde ik vast dat

het besef van tijd in uren en minuten verdween en dat de ervaring van tijd sterker aanwezig was in het voorbijflitsende landschap, deuren die open en toe gingen, mensen die in en uitstapten, de wiegende beweging van de trein zelf.

Naar mijn mening kan het niet anders dan dat de dynamiek en ritme, die het onderweg zijn in zich heeft, zorgen voor die mentale roes.

 

Like every other living being, we carry rhythms with us. Rhythms that are always present, but of which we are often unaware. With this I mean breathing, blinking eyes, swallowing, your heartbeat.

The absence of these rhythms provide an unnatural experience.

Daily rhythms that are present in my own interior are a clock, the ticking of the radiator,

the sound of the rocking chair from my mother. These sounds of an interior are often perceived as a nuisance, but I could not miss them.

 

The importance of experiencing dynamics is primary in my design. I considered it as a challenge to use those dynamics in the static nature of architecture. This is one of the two reasons why I chose the entrance hall of Ghent Sint-Pieters, where train passengers can play the role of the scenery flashing by. And on the other hand, I found it important to involve the everyday traveler in my design. Which is the second reason why I chose this site.

Ik heb bewust voor deze plaats en vorm gekozen omdat hier de meeste mensen in een haast voorbij lopen en omdat de vorm de stroming zo min mogelijk zal beïnvloeden.

 

I wanted to create an atmosphere that contrasts with the environment, therefore it was important that the transition between both environments was wide enough.

I chose for the layers in the hallway. You have to push every door to open and slip between them, what needs to strengthen this feeling. When you block some senses,

the experience will be enhanced through the unblocked senses. Another important element was the experience of your own body rhythm.

When are you aware of this?

 

The experience of the rhythm of the environment and body rhythm had to be refined so they would be really distinguishable. The idea is that you lie down on the wooden planks. Through the construction of the volume, you can feel the vibration of the passing crowd. Lying is also one of the things that make you aware of your breathing. While breathing standing up, you only move your belly, but when you lie down, a much bigger part of your body is in movement. The confrontation of these two rhythms have to increase that awareness.

 

'On the go'

SARA   DU

PONT

bottom of page